Vecka 45 - vi fortsätter tala om alkoholens risker

Mellan 8 och 14 november 2021 uppmärksammar vi vecka 45 - tillsammans med flera medlemsorganisationer. Vecka45

Effekterna av pandemin på alkoholkonsumtion är otillräckligt utforskade. Under 2020 ökade Systembolagets försäljning kraftigt medan restaurangförsäljningen och samtliga oregistrerade delmängder, utom köp via internet, minskade. Den oregistrerade delen av konsumtionen sjönk med 46 % under 2020 jämfört med 2019 (CAN, 2020).
Trots dessa siffror, kände många av våra medlemmar ökningen av alkholkonsumtionen i det dolda.

KSAN:s medlemmar lyfter samband mellan alkohol och psykisk ohälsa för kvinnor, samt våld och alkohol. Sambanden mellan missbruk, trauma, psykisk ohälsa och suicid är starka. Risken för alkoholmissbruk för kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp är 20 gånger högre jämfört med andra kvinnor, enligt WONSA, world of no sexual abuse
Kvinnligt riskbruk av alkohol är mycket stigmabelagt och sker oftast i det dolda. Är vården för kvinnor tillgänglig idag och kan unga flickor med mycket hög riskkonsumtion få anpassad vård? Läs vår senaste artikel.

Drygt 20 procent av alla svenska barn, närmare 430 000 barn har någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem, enligt CAN

KSAN lägger mycket vikt på opinionsbildande arbete och under många år har vi talat om vikten av att upplysa flickor och unga mammor om risker med alkohol under graviditet. En av de första trycksakerna som har fått mycket uppmärksamhet blev infromationsbroschyren "Alkohol och graviditet".

Sambandet mellan alkohol och ohälsa är också dokumentrat och bevisat. Enligt Rambolls analys gjord på uppdrag av Systembolaget för rapporten "Alkoholens samhällskonsekvenser - regional analys" framgår att den totala kostnaden för alkoholrelaterad hälso- och sjukvård i Sverige uppgår till nästan 4,2 miljarder årligen. I den kostnaden ingår varken primärvård eller missbruksvård inom socialtjänsten. Männen (främst de som är 35 år gamla och äldre) står för 70 procent av den summan, enligt Systembolagets Alkoholrapport 2021.

Enligt Socialstyrelsen (rapporten "Missbruk, substansrelaterade diagnoser och spel om pengar", 2021) ökar dödligheten mer bland kvinnor vad gäller andelen som avlider inom ett år efter att ha fått vård för alkoholrelaterade problem. Dödligheten för kvinnor ökade från 2,9 till 3,6 procent mellan 2009 och 2019 och för män från 5,1 till 5,3 procent.

Över åtta procent av de kvinnliga patienter som har fått vård för alkoholrelaterade diagnoser, som inom 12 månader också får vård efter självmordsförsök (jämfört med fyra (4) procent för männen).

Vården för för alkoholrelaterade diagnoser minskar, men inte för äldre kvinnor. I åldersgruppen 65 år och äldre ligger denna utveckling stabilt. Dödsfall till följd av alkoholförgiftning har minskat mest bland män (under 2019 dog 114 kvinnor och 257 män av alkoholintoxikation), enligt Alkoholrapporten 2021.
Nya riskgrupper har tillkommit, exempelvis bland äldre, mest bland kvinnor, detta även enligt CAN, 2020.

Läs KSAN:s artikel om Alkoholpolitiken som saknas här


KSAN:s medlemsorganisation Svenska Barnmorskeförbundet vill se kvalificerad hjälp till alla gravida oavsett var de bor, enligt Elisabeth Danielsson, barnmorska som har länge varit engagerad i frågor om missbruk bland gravida. "Siffrorna över hur många gravida som dricker alkohol har gått ned, men förbättringarna gäller inte den grupp som dricker mest", säger Elisabeth i Alkoholrapporten 2021. Barnmorskeförbundet har publicerat en ny handledning till samtal om levnadsvanor (2021), läs här. 

 

KSAN är medlem i