Dialog om samsjuklighet med Anders Printz, regeringens särskilde utredare

Måndag den 11 januari har KSAN ett möte med Anders Printz, regeringens särskilda utredare, om samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk, beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. KSAN har inbjudit utredaren till detta möte utifrån flickors och kvinnors situation.

KSAN har konstaterat att det är svårt, intill omöjligt, att lista framgångar eller uppnådda mål från tidigare strategier för ANDT eller psykisk hälsa inom KSANs sakområden. Avsaknaden av tillräckliga grundförutsättningar och samarbetssvårigheter har drabbat både kvinnor och barn på ett mycket negativt sätt i form av bl. a ökad narkotikadödlighet, våldsutsatthet, bristande skydd för utsatta kvinnor och barn. Allt detta i sin tur har ökat skillnaderna i hälsa och ojämlikhet bland olika grupper.

ANDT-frågorna och beroendevården har fortfarande en manlig norm såväl i prevention som i behandling och använder sig av metoder som inte är anpassade till flickor och kvinnor.

KSAN avser att framföra bl.a att det är viktigt att även samsjuklighetsutredningen lyfter flickors och kvinnors särskilda behov och normkritiskt och inkluderande prioriterar insatser av human och god kvalitét i sitt förslag.
Vi ser fram emot en intressant dialog!

KSAN är medlem i