KSAN ställer sig inte bakom utredningen om en ny socialtjänst

KSAN har nyligen lämnat synpunkter om en ny socialtjänstlag utifrån ett kvinnoperspektiv. Utredningen "En hållbar socialtjänst" (SOU 2020:47) föreslår bland annat att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag. I detta ingår en uppdatering av begreppsapparaten och ett ökat fokus på förebyggande insatser.

KSAN anser att utredningen är orealistisk och inte ordentligt utrett, och att ramlagstiftning är gammaldags och komplicerad för socialtjänsten och inte har individen i centrum. Utredningen har inte fullgjort sitt uppdrag utan kommit med ett antal allmänna målformuleringar såsom hållbarhet, förebyggande, jämställdhet, bemötande, och lämnar få konkreta förslag, då en lång rad frågor hänvisas till nya utredningar. Med äldreomsorgen redan utlyft från utredningen gör att utredningen till en viss del är inaktuell. 

Sammantaget menar KSAN att utredningen har stora svagheter. KSAN ifrågasätter ramlagskonstruktionen som inte främjar individens rättigheter och riskerar öka ojämlikhet i landet.  Utredningen ska inte utgöra grund för en ny lagstiftning.  

KSAN ställer sig inte bakom utredningen.

KSAN är medlem i