Socialstyrelsens nya studie: effekter av covid-19 på anmälningar gällande barn

Socialstyrelsen har undersökt hur pandemin har påverkat arbetet med orosanmälningar i 56 kommuner och stadsdelar, bland annat genom insamling av uppgifter om anmälningar som gjordes under maj och september 2020 och 2019. Under oktober månad 2020 genomfördes också intervjuer med socialsekreterare och chefer från kommunernas barn- och ungdomsvård.

Flera kommuner har även sett fler anmälningar om ungdomar som bråkar, tar droger eller begår brott i kölvattnet av stängda gymnasieskolor och fritidsgårdar eller inställda aktiviteter och sommarjobb. Vissa kommuner upplever också att anmälningar som rör vårdnadshavarens missbruk och psykiska ohälsa ökat.

Pandemin har även påverkat möjligheten att få stöd och avlastning av viktiga nätverkspersoner som mor- och farföräldrar, som inte funnits tillgängliga som tidigare på grund av nationella rekommendationer eller rädsla för smitta.

  • Drygt 4 av 10 anmälningar relaterar till förälders eller vårdnadshavares problem, till exempel psykisk ohälsa, missbruk, omsorgssvikt eller försummelse.
  • Omkring 3 av 10 anmälningar relaterar till barnet, till exempel normbrytande beteende, missbruk, kriminalitet, skolproblematik eller psykisk ohälsa
  • Knappt 2 av 10 anmälningar har en anmälningsorsak relaterad till våld i nära relation, våld mot barn eller barn som bevittnat våld i nära relation

Studien visar även att anmälningsskyldigheten har fungerat. Polis, skola samt hälso-, sjuk- och tandvård stod tillsammans för omkring 60 procent av anmälningarna.

Läs studien här

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i