Socialstyrelsens rapport - kvinnor och barn avlidit till följd av brott - pekar på stora brister

Socialstyrelsen har utrett 75 ärenden där barn och vuxna avlidit till följd av brott vilket blottat stora brister i samhällets skyddsnät (2018-2021). Trots att brottsoffer och gärningspersoner haft omfattande kontakter med olika samhällsaktörer fick de inte det stöd som behövdes. Mycket mer måste göras för att förebygga våld mot barn och våld i nära relationer!

26 barn har dödats eller utsatts för försök till dödligt våld och 57 vuxna personer har dödats eller utsatts för försök till dödligt våld av en närstående eller tidigare närstående, enligt rapporten.

Av de 57 vuxna brottsoffren var 43 kvinnor och 14 män. De flesta (44 vuxna) hade utsatts för brott av en partner eller tidigare partner, varav de flesta var kvinnor som dödats eller utsatts för försök till dödligt våld av en manlig partner eller tidigare partner.

Det är avgörande att det finns en fungerande samverkan mellan olika aktörer för att förebygga upprepat våld mot närstående. Åtgärder behöver vidtas för att stärka samverkan, exempelvis genom att det tas fram lokala myndighetsgemensamma samverkansöverenskommelser med utgångspunkt från bestämmelserna om samordnad individuell plan (SIP).

En möjlig orsak till bristen på samverkan kan vara att arbetet med SIP inte har blivit en integrerad del i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ordinarie arbetet med våld i nära relationer, vilket också lyftes i utredningsverksamhetens förra rapport [21]. En annan orsak kan vara att det i mindre utsträckning tagits fram lokala myndighets gemensamma överenskommelser om hur och när samverkan ska ske mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och kriminalvård, vilket gör att det kan finnas en osäkerhet kring hur samverkan ska genomföras i det praktiska vardagsarbetet.

Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser har endast 17 (!) procent av kommunerna en aktuell överenskommelse om samverkan med polisen i ärenden som rör våld i nära relationer.

Dessutom, patienter med missbruk utreds inte för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, skriver Socialstyrelsen. Utredningar uteblir med förklaringen att patienten måste vara drogfri innan en utredning kan genomföras. Det är angeläget att patienter med både neuropsykiatriskt tillstånd och missbruk får rätt stöd.

Läs hela rapporten här

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i