ROKS - Kvinnors trygghet - Ett jämställt samhälle fyllt av våld

Den våldskunskap som finns, måste användas, och den kunskap som inte finns, måste forskas fram.

Så resonerade forskarna och andra kunniga personer när de tog fram den första svenska omfångsundersökningen om mäns våld i det jämställda Sverige, Slagen dam, som kom år 2001. Den ledde både till debatt, ökad forskning om mäns våld mot kvinnor och ökat politiskt tryck på frågan, trots detta har våldet ökat.

Jenny Westerstrand, Roks ordförande redovisar den skrämmande statistiken från rapporten:

 Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld (2022)

Utvalda resultat från Kvinnors trygghet:
55% av alla kvinnor rapporterar att de har utsatts för våld av någon man efter sin 15-årsdag.
45% av alla kvinnor rapporterar att de har utsatts för våld av män de inte har haft en relation med.
80% av alla kvinnor mellan 18 och 24 år har blivit sexuellt trakasserade av en man.
Jenny Westerstrand, Roks ordförande:
– Siffrorna visar hur omfattande och utbrett mäns våld mot kvinnor är, också utanför nära relationer. Till detta kommer att kvinnorna som har utsatts i hög utsträckning rapporterar om flera våldshändelser. I Slagen dam talade forskarna om ”det allestädes närvarande våldet”. Vi ser det också i denna studie.

Våld i relationer:
10% av kvinnor som just nu lever ihop med en man (make/sambo) rapporterar att de har utsatts för våld av honom. 
37 % rapporterar om våld från en tidigare make eller sambo.
30% rapporterar att de har utsatts för våld av en pojkvän som de inte bott tillsammans med.

Jenny Westerstrand, Roks ordförande:
– Samma mönster märktes i studien för 20 år sedan och mönstret bekräftar också det jourernas ser och forskningen visar: När du lever i den våldsamma relationen blir våldet svårt att sätta ord på. Våldet startar en process där den utsatta själv tar på sig ansvar och involveras i att omförhandla våldet till något annat. Hans oro eller hennes egna brister. Det är först när hon lämnat relationen som hon till fullo ser och definierar det hon erfarit i termer av våld. Det är en process att komma ur våldet också.

Våld efter relationer:
37% av de kvinnor som lämnat en våldsam man har utsatts för fysiskt våld eller sexuella övergrepp efter separationen.
24% har blivit hotade med våld ansikte mot ansikte efter separationen. 9% har blivit hotade via telefon eller digitalt.
14% av mammorna rapporterar att de har utsatts för våld i samband med umgänge med gemensamma barn.
Jenny Westerstrand, Roks ordförande:
– Fler än var tredje kvinna som lämnat en våldsam relation fortsätter att utsättas för våld efter separationen. Inte sällan sker det vid tillfällen då kvinnan tvingas lämna över barnet för umgänge med pappan. Vilket oerhört misslyckande av samhället!

Om studien:
15 000 slumpmässigt utvalda svenska kvinnor mellan 18 och 86 år blev tillfrågade om att medverka i undersökningen Kvinnors trygghet, och svarsfrekvensen landade på 44 procent. Svaren är insamlade under 2021.

Tack Jenny Westerstrand och ROKS för denna viktiga rapport!

 

tog fram den viktiga rapporten när 

HÄR

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i