Socialstyrelsens senaste rapport: missbruk slår hårdare mot kvinnor

Socialstyrelsens rapport Missbruk, substansrelaterade diagnoser och spel om pengar - Tematisk uppföljning av behov, vård och stöd i förhållande till det nationella ANDT-arbete och spel om pengar har kommit ut den 16 april. Den belyser utvecklingen som är sämre för kvinnor än för män vad gäller andelen som avlider inom ett år från att ha fått vård för alkoholrelaterade problem. Dödligheten för kvinnor ökade från 2,9 till 3,6 procent mellan 2009 och 2019 och för män från 5,1 till 5,3 procent.

I åldersgruppen 15-29 år har andelen avlidna kvinnor till följd av förgiftningar ökat med hela cirka 85 procent sedan år 2017, (från 3,3 till 6,1 per 100 000 invånare). Inom vården är behandlingen i frivillig vård kortare för kvinnor och de har större samsjuklighet. 65 procent av kvinnorna har substansrelaterade problem och minst en annan psykiatrisk diagnos, medan männens andel är 52 procent.

Risken för suicid är också större bland kvinnor med narkotikaproblem, och både unga flickor med psykisk ohälsa och äldre kvinnor beroende av läkemedel far illa. Även bland de som fått vård för alkoholrelaterade problem och avlidit inom ett år ökar mer för kvinnor än män.

I sin debattartikel betonar representanter för Socialstyrelsen vikten om att anpassa ANDTS- insatserna efter kvinnliga, respektive manliga behov. Att avsaknaden av tillräckliga grundförutsättningar har drabbat kvinnor och barn på ett mycket negativt sätt i form av bl. annat ökad narkotikadödlighet, våldsutsatthet, bristande skydd för utsatta kvinnor och barn har KSAN påpekat i sitt Årsmötesuttalande 2020 som satte krav på nya ANDT-strategi 2021-2025.

 "ANDT-frågorna och beroendevården har fortfarande en manlig norm såväl i prevention som i behandling och använder sig av metoder som inte är anpassade till flickor och kvinnor" , citerar Drugnews KSAN:s Årsmötesuttalande i sin artikel.

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i