Ge oss kvinnoanpassad vård!

KSAN:s senaste debattartikel handlar om situationen med kvinnliga trauman efter sexuella övergrepp och missbruk samt suicid som inte kan förbättras så länge vården är inte anpassad till kvinnors behov.
Artikeln är skriven i samarbete med WONSA och LP-verksamheten, den har publicerats 26 oktober i Dagens Arena och i Västerbottens kurrien, samt i nyhetsportalen Drugnews idag.

Flickor som har drabbats av sexuella övergrepp och kvinnor med trauman i bagaget behöver hjälp som är anpassad för deras behov. Sverige lever inte upp till sina åtaganden, skriver representanter för kvinnoorganisationer.

Situationen i Sverige och i världen med hedersvåld och sexuella övergrepp på flickor och kvinnor är upprörande och ohållbar idag, år 2021. Över 800 kvinnor lever gömda i Sverige idag och många fler kvinnor lider av mäns våld världen över.  År 2021 är ett alldeles speciellt år då svenska delegationen till CSW 65 (FN:s Commission on the Status of Women) har prioriterat frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt civilsamhällets och kvinnliga människorättsförsvarares roll för att främja jämställdhet. Det var ett viktigt steg framåt.

Trots det rapporterar Socialstyrelsen i år om att dödligheten ökar mer bland kvinnor vad gäller andelen som avlider inom ett år efter att ha fått vård för alkoholrelaterade problem. I åldersgruppen 15 och 29 år har andelen avlidna kvinnor till följd av förgiftningar med narkotiska substanser ökat med cirka 85 procent sedan 2017 (från 3,3 till 6,1 procent per 100 000 invånare).  Inom vården är behandlingen för kvinnor kortare, samsjukligheten ökar och risken för suicid är större för kvinnor med narkotikaproblem, enligt Socialstyrelsen (Missbruk, substansrelaterade diagnoser och spel om pengar, 2021).

Varför drabbas kvinnor hårdare? Ingår unga flickors och kvinnors rätt att kunna kräva anpassad hjälp och vård i den kommande nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention?

En människorättsanpassad vård utifrån kvinnors behov är numera ett av prioriteringsområden för EU-kommissionens narkotikastrategi 2021–2025. En människorättsbaserad vård utgår från individens specifika behov, med flickans och kvinnans fysiska och psykiska hälsa i fokus. Det enligt artikel 12 i FN:s Kvinnokonvention som Sverige antog så sent som 1981.

Inom människorättsbaserad vård finns grunden som svenska staten, kommuner och regioner ska utgå ifrån i sina vårdplaner och behandlingsstrategier. Den grunden är mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Kvinnokonventionen och Istanbulkonventionen. Det är också vårdens tillgänglighet, godtagbarhet, samt rätten att tacka nej till fel hjälp då vården måste också vara till nytta för patienten.

Sambanden mellan missbruk, trauma, psykisk ohälsa och suicid är starka. 

Läs mer i Dagens Arena

Läs i Norran

Läs i Västerbottens kuriren

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i