KSAN:s historia - ett stycke kvinnohistoria

Tollarekommittén

KSAN bildades år 1943 i samband med en konferens på Tollare folkhögskola anordnad av SNR (Sveriges Nykterhetssällskaps representantförsamling). Till konferensen var ett stort antal kvinnoorganisationer inbjudna och Vira Eklund, förskollärarinna och riksdagsledamot för Folkpartiet, höll ett föredrag med titeln "Kvinnorna och nykterhetsrörelsen".

På förslag av fru Eklund tillsattes Tollarekommittén där sju kvinnor ingick. Dess uppdrag bestod bl.a. i att skapa en kvinnoopinion mot den ökade alkoholkonsumtionen, att stimulera kvinnoorganisationernas intresse för nykterhetsfrågan samt att sammankalla kvinnliga riksdagsledamöter.

Särskilt angeläget var att arbeta med förebyggande åtgärder för att förebereda yngre kvinnor för sin uppgift som mödrar, barnafostrare och hustrur. På den här tiden var det mest män som missbrukade alkohol vilket föranledde svåra hemförhållanden.

KSN

Tollarekommittén utvidgades snart till ett nätverk som antog namnet KSN – Kvinnoföreningarnas Samarbetskommitté för Nykterhetsfrågor. Tio organisationer fanns anslutna, bl. a Vita Bandet, Fredrika Bremerförbundet, Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund och Folkpartiets Kvinnoförbund.

Det första decenniet ägnade man sig åt det tilltagande "ungdomsfylleriet". Aktiviteter anordnades, t.ex. ungdomsbjudningar utan sprit, charmskolor för "kvinnan av idag" samt julaktioner som bestod i att besöka företag och firmor för att uppmana dem att ha fester utan alkohol.

Fokus på kvinnors egna alkoholvanor

Det var på 70-talet som KSN började fokusera på kvinnors egna alkoholvanor. Av tradition har kvinnor i Sverige druckit mindre mängder alkohol än män och så är det fortfarande. Skillnaderna håller dock på att utjämnas, särskilt i den yngre generationen. Före 1955 var det ovanligt att kvinnor fick köpa rusdrycker. Sedan motbokssystemet avskaffades har kvinnornas alkoholkonsumtion ökat.

(Motboken infördes år 1917 och innebar bl. a att inköpsregistrering inleddes i syfte att hindra alkoholmissbrukare att komma över sprit, och tilldelningen bedömdes därför individuellt).

I och med att kvinnornas dryckesvanor förändrades kom KSN:s arbete i större utsträckning att fokusera på kvinnornas egna alkoholvanor och alkoholens effekt på kvinnokroppen och kvinnors hälsa.

KSN byter namn till KSAN

År 1985 ändrade organisationen namn till KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol– och Narkotikafrågor, för att markera att verksamheten även kom att omfatta narkotikafrågor. Behovet av information om narkotika började växa fram under senare hälften av 70-talet. Under 80-talet aktualiserades frågan om den stora förskrivningen av lugnande medel och sömnmedel.

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i