55+ Del 1

Livskriser och ensamhet kan vara inkörsporten till ökad alkoholkonsumtion för äldre kvinnor. Lådvinerna möjliggör daglig konsumtion och svarar för ca hälften av Systembolagets försäljning. Frågan aktualiserades år 2002 då KSAN anordnade ett arbetsmöte med läkaren Barbro Westerholm för att undersöka behovet av att ta fram ytterligare information avseende kvinnor över 55 år och deras relation till alkohol och läkemedel. År 2003 anordnades seminariet Har våra dryckesvanor förändrats? Stämmer larmrapporterna? I september samma år inbjöd KSAN till ett seminarium om kvinnor över 50 år, bruk och missbruk av alkohol och beroendeframkallande läkemedel.

År 2004 arbetade KSAN vidare med frågan tillsammans med pensionärsorganisationer, RFHL samt flera aktörer som knutits till projektet. Arbetsgruppen för 55+ växte och i december 2004 var bl a alkoholforskaren Håkan Leifman, då från SorAD, på KSAN för att ge de allra färskaste uppgifterna om utvecklingen beträffande kvinnors alkoholvanor.

Folkhälsoinstitutets representant gav en översikt över den nationella folkhälsoenkäten 2004 som bekräftade bl a att den traditionella bilden av vilka kvinnor som är i riskzonen inte längre stämmer. Vid arbetsgruppsmötet i februari 2005 gav Sonja Wallbom, RFHL, en översikt över utvecklingen när det gäller problemen med läkemedel för projektets målgrupp. Ytterligare en pensionärsorganisation, RPG, anslöt sig till arbetsgruppen.

Ett nytt kunskapsseminarium hölls i oktober 2005 i Stockholm för att belysa den aktuella situationen om vuxna kvinnors förändrade alkohol- och läkemedelsvanor. Dagen inspirerade till flera nya kontakter och en länskonferens kom till stånd redan i mars 2006 i Värmlands län, i Hagfors. Konferensen anordnades av SPF-Hagfors i nära samarbete med KSAN och lokala aktörer. Länssamordnare Maude Johansson var en av konferenstalarna. Parallellt med länskonferensen skrev KSAN, SPF, RFHL m.fl. en debattartikel om äldre kvinnors gömda och glömda missbruksfrågor, som publicerades i Göteborgsposten den 12 mars 2006.

Arbetsgruppen för projektet fortsatte under våren arbetet med att föra ut kunskapen om vuxna och äldre kvinnors alkohol- och läkemedelskonsumtion genom att

  • KSAN presenterade projektet på en internationell ICAA- konferens i Edinburgh den 7 september
  • en av KSAN:s medlemsorganisationer - Riksförbundet Hem och Samhälle- anordnade ett halvdagsseminarium om "55+" i samverkan med PRO, Enköpings kommun m fl den 20 september 2006
  • i samarbete med Nynäshamns kommun anordnades den 22 november en mycket uppskattad kommunbaserad rikskonferens.

Under tiden november 2005 – november 2006 började frågan om vuxna och äldre kvinnors ändrade alkohol- och läkemedelsvanor uppmärksammas både nationellt och internationellt. En ökning av alkoholkonsumtionen sedan 1996 i gruppen kvinnor 50-75 rapporteratdes, bl. a från Riskbruksprojektet, Folkhälsoinstitutet, under hösten 2006. Temanumret 6/06 från CAN handlade om "Ökat drickande bland äldre". Bland de som intervjuats i CAN-tidningen 6/06 var föreläsare från 55+ -konferenserna - professor Barbro Westerholm och psykolog Agneta Grimby.

KSAN återrapporterade i början av 2007 projektmedel till Alkoholkommittén och Mobiliseringen mot Narkotika. I rapporten beskrevs projektarbetets gång -"Från en gömd och glömd fråga till ingen "ickefråga".

Kvinnor 55+ är en växande grupp i antal både i Sverige och övriga Europa. Det är rimligt att tro att alkoholkonsumtionen fortsätter att öka framöver. Detta i sin tur kommer att leda till att alkoholskadorna – såsom psykiska besvär, sömnsvårigheter, ångest och fobier, besvär i rörelseorganen - ökar bland gruppen vuxna och äldre kvinnor, så även indikationerna till att förskriva mera smärtstillande, sömn- och lugnande medel.

Tillgängliga försäljningsdata från apotek och konsumtionsdata från patientstudier visar på att konsumtionen av narkotikaklassade, beroendeframkallande läkemedel är hög i Sverige. Kvinnors konsumtion av dessa medel ökar med stigande ålder (Källa: Överskrivning av narkotikaklassade läkemedel – analys och åtgärder, MOB, 2005).

Arbetet kring "55+" vuxna och äldre kvinnors ändrade alkohol- och läkemedelskonsumtion måste fortsätta. Det behövs bl. a mer forskning, förebyggande arbete, konsumentinformation om verkningar och biverkningar av alkohol i kombination med läkemedel, tidig upptäckt av blandberoende, respektfullt bemötande och särskilt designade, lättillgängliga stöd- och behandlingsinsatser för gruppen vuxna och äldre kvinnor – en grupp som inte tidigare varit aktuell för beroendevården. KSAN har anfört synpunkter i sitt remissvar på förslaget till nationella riktlinjer för missbrukarvården i juni 2006, bilaga 11.

Folkhälsoarbetet måste i framtiden även omfatta läkemedelsberoendet, annars förblir en stor grupp kvinnor osynliga och hamnar även fortsättningsvis "mellan stolarna". Frågan behöver inkluderas i de nationella handlingsplanerna för alkohol- och narkotikafrågor. Insatser för attitydförändring mot att "medicinera bort livet" efterlyses.

För ytterligare information om projektet "55+ Del 1", vänligen kontakta kanslichef Leena Haraké, 08-101051.

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i