Flickor och läkemedel

KSAN startade år 2006 ett treårigt projekt "Flickor/Unga kvinnor och läkemedel" i samarbete med RFHL och Sveriges Ungdomsmottagningar med projektmedel från Socialstyrelsen.

Projektet avser att genom tidiga insatser ge ökad kunskap med fokus på flickor/unga kvinnor, läkemedel, alkohol och droger. Genom tillgänglig kunskap och deltagande organisationers erfarenheter har vi noterat att unga flickor tenderar att "laborera med livet", det vill säga använda olika drogkombinationer som en slags självmedicinering. Projektet syftar därför till att påverka attityder och värderingar, minska totalkonsumtionen av läkemedel, alkohol och droger samt att uppmuntra erbjudanden om alternativa sätt att handskas med svårigheter i flickors/unga kvinnors liv.

Flickor söker ofta t.ex. skolsköterska för huvudvärk, magont, sömnproblem, oro, ångest och nedstämdhet och förväntar sig medicinering. Ökad kunskap i dessa frågor hjälper professionella i skolor, ungdomsmottagningar, primärvården, barn- och ungdomspsykiatrin, föräldrar m.fl. att erbjuda alternativa hanteringssätt för flickor och unga kvinnor när de inte mår bra.

RFHL:s förbundsordförande Sonja Wallbom menar att det saknas förebyggande åtgärder, tidiga interventioner och insatser för flickor/unga kvinnor när det gäller läkemedel och läkemedel i kombination med alkohol och andra droger: "Vård- och skolpersonal och även föräldrarna ringer ofta direkt till polisen om flickorna uttrycker sin oro angående egna eller kompisarnas drog- eller alkoholvanor", säger hon.

Under tiden september 2006 - maj 2007 genomfördes en förstudie genom att en provenkät gjordes på utvalda ungdomsmottagningar i olika län, om personalens uppfattning och syn på flickors vardagsmedicinering. Syftet med provenkäten var att ta fram ett bra underlag för en enkät till tjejerna själva. Förstudien visade på ett stort behov av fokusering på frågan och på ett stort utbildningsbehov bland personalen på ungdomsmottagningar i läkemedelsfrågor.

I juni 2007 avslog Socialstyrelsen KSAN:s ansökan om fortsatta projektmedel för steg 2 i projektet. Under hösten samma år kom det flera larmrapporter om flickors ökande ohälsa och missbruk bl.a. i Stockholms län. Projektets arbetsgrupp utökades med representanter från CAN och Stockholms Läns Nykterhetsförbund. Arbetsgruppen för projektet fortsatte att söka projektmedel.

En liten bok om stora känslor – Piller kan inte bota allt

Sommaren 2008 beviljade Socialstyrelsen fortsatta projektmedel till projektet, med RFHL som huvudman och KSAN och Sveriges Ungdomsmottagningar som samarbetsparter. Inom ramen för projektet utarbetades en ny enkät och genomfördes på ett antal särskilt utvalda ungdomsmottagningar där ca 1000 flickor svarade på frågor om läkemedelsanvändningen. Svaren sammanställdes och användes som ett underlag för ett nytt informationsmaterial. Det nya informationsmaterialet färdigställdes under våren 2010, "En liten bok om stora känslor - Piller kan inte bota allt". http://enlitenbok.nu/. (Kan beställas i webbshopen på www.ksan.se)

Under 2012 har boken presenterats eller delats ut varje gång KSAN och/eller BellaNet har varit utställare. T ex på tjejmässor i Malmö och Svedala, på skolsköterskornas kongress i Stockholm, på bokmässan i Göteborg och på KSAN:s konferens 11 oktober på internationella flickdagen.

RFHL/Obreoende Qvinnor, KSAN och FSUM bjöd in till två seminarier 2012 för att berätta om sina erfarenheter av projektet. Seminarierna hölls i Jönköping 20 november och i Gävle 21 november och lockade över 100 deltagare vardera.

Tecken i tiden – flickor och läkemedel

KSAN:s fokusering på flickor/unga kvinnor och läkemedel har fortsatt i ett nytt projekt "Tecken i tiden – flickor och läkemedel med projektstöd från Statens Folkhälsoinstitut 2013. Genom regionala kunskapsseminarier har tidigare projekts kunskaper spridits i Stockholm, Norrtälje, Knivsta, Malmö samt via rikskonferenser och mässor.

KSAN har nått ut till nya grupper som möter flickor i vardagen, t ex Somalilands förening i Malmö som når ut till 400 somaliska flickor. Över 450 yrkesverksamma har nåtts via konferensen "Mot samma mål" i Stockholm 18 mars 2013 och "Ung i Roslagen" i oktober och 42 fritidsledare i Värmland, Strängnäs våren 2013 och Östersund 25 november. Materialet har nått ut till minst 160 föräldrar i Uppsala län via samarbete med Länsstyrelsen och KSAN:s medlemsorganisationer.

Metodmaterialet och information om projektet har spridits nationellt, bl a till 141 skolkuratorer på deras rikskonferens, "Förebygg.nu" på landets största förebyggarmässa, årets bokmässa i Göteborg och 1511 flickor i åldern 13-15 år har beställt "En liten bok om stora känslor".

Efterfrågan på boken har varit mycket stor och boken har, med projektmedel, tryckts i flera omgångar och fortsatt spridas under 2014-2015. Beställ via www.ksan.se Boken har även tagits fram som en app för både Iphone och Android, och går att ladda ner utan kostnad.

För ytterligare information om projektet kontakta KSAN:s kansli Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i