Alkohol & graviditet

Projektet hade framför allt två syften: att hjälpa två utvalda mödravårdscentraler och en ungdomsmottagning att arbeta med frågan om alkohol och graviditet samt att förebygga alkoholkonsumtion bland gravida kvinnor på ett mycket tidigt stadium.

KSAN har arbetat med alkohol och graviditet sedan slutet av 70-talet, och har gett ut en broschyrserie. KSAN har på 90-talet gett ut ytterligare en broschyr i ämnet med stöd av Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen.

Arbetsgruppen för projektet bildades senhösten 2002 och bestod av personal och styrelseledamöter från KSAN, en doktorand från Karolinska Institutet, representanter från Svenska Barnmorskeförbundet och Enheten för IT och media, Stockholms Universitet. Under hösten och vintern 2003 skrevs och formgavs informationsbroschyren i samarbete med referensgruppen med barnmorskor och gravida från Ekens mödravårdscentral på Södermalm, Stockholm samt Gotland. Materialet blev färdigt i februari 2004 och prövades på de utvalda mödravårdscentralerna under tiden mars 2004-januari 2006.

Projektet utvärderades i samråd med Socialstyrelsen. Ett forskarteam från Örebro Univeristet, under ledning av folkhälsoprofessor Charli Eriksson, gjorde en fördjupad studie av detta projekt.

KSAN presenterade projektet på Folkhälsostämman den 11-13 oktober 2004 och följde upp på en arbetskonferens som Socialstyrelsen anordnade den 15 november 2004. Vidare höll KSAN en presentation av projektet och dess preliminära resultat på ICAA-konferensen i oktober 2005 i Budapest, NordAN-konferensen på Färöarna, ett seminarium i Oslo samt på rikskonferensen om "Reproduktiv hälsa" den 17 november 2005, anordnad av det Svenska Barnmorskeförbundet.

På konferensen "Reflektion kring prevention" den 26-26 april 2006 höll forskarteamet ett seminarium om alkohol- och graviditetsprojektet. Forskarteamet lämnade in en delrapport till Socialstyrelsen i maj 2006. Följande slutsatser om ett lyckat projekt är saxade ur forskarrapporten:

"I avsnittet som behandlade KSAN:s intervention framkom att de allra flesta gravida upplever sitt allmänna hälsotillstånd som gott och att de ser optimistiskt på framtiden. De flesta ansåg också att deras graviditet hade inneburit att de behövt förända sina levnadsvanor. Det var dock 14 % av de gravida som angav att de inte avstått helt från alkohol sedan graviditetens upptäckt. Eftersom KSAN:s syfte med materialet var att få gravida kvinnor att helt avstå från alkohol är uppdelningen mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp extra intressant. Resultaten tyder på att KSAN har uppnått sitt mål då signifikant fler kvinnor i interventionsgruppen helt avstått från alkohol sedan graviditetens upptäckt.

Ett resultat som organisationen kanske inte förväntat sig var att de gravida i interventionsgruppen också hade förändrat andra levnadsvanor såsom arbetstider, sovvanor, läkemedel, rökning och motion. Slutsatsen blir att KSAN:s projekt varit lyckat när det gäller att förändra kvinnornas alkoholvanor, trots tidigare forskningsresultat kring informationsinsatsers små möjligheter att uppnå förändring i människors alkoholkonsumtion."

KSAN höll ett föredrag om projektet vid ICAA-konferensen Edinburgh i september 2006. Forskarteamet presenterade projektresultaten bl.a. på ordförandeträffen som KSAN anordnade för sina medlemsorganisationer i oktober 2006.

KSAN ansökte om projektmedel för att i fortsatt samarbete med det Svenska Barnmorskeförbundet få ut det framtagna informationsmaterialet "Om små saker..." främst till sina medlemsorganisationer. Socialstyrelsen beviljade i juni 2007 drogförebyggande projektmedel till detta ändamål.

Projektarbetet fortsatte under hösten 2007. KSAN var utställare på rikskonferensen "Reproduktiv hälsa 2007" i november där det nya informationsmaterialet "Om små saker..." delades ut till ca 500 barnmorskor.

Kunskapen från detta projekt har sedan använts i KSAN:s dagliga verksamhet, t ex i KSAN:s remissvar om lagförslaget om tvångsvård av gravida i augusti 2009:

"KSAN förordar i sitt remissvar att den föreslagna lagändringen inte genomförs, och stödjer sig på Kvinnokonventionens artiklar 1, 2, 5, 12 och 15, och uttalanden från KSAN:s årsmöten med krav om förebyggande och tidiga insatser för flickors och kvinnors hälsa och efterlevnad av Kvinnokonventionen som gäller sedan 30 år tillbaka.

KSAN menar att den svenska grundlagens förbud mot lagstiftning som missgynnar någon på grund av kön (Regeringsformen, kap 2 § 16) gäller även lagförslag riktat mot missbrukande gravida kvinnor.

KSAN föreslår istället att kraftfulla satsningar görs på genderspecifikt drogförebyggande arbete och tidiga och frivilliga behandlingsinsatser med respekt för kvinnors självbestämmanderätt. Gravida missbrukande kvinnors rättssäkerhet, likhet inför lagen och tillgång till god och human vård i tid måste försäkras.

KSAN erbjuder även sitt evidensbaserade, tidigt drogförebyggande samtals- och interventionsmaterial "Om små saker..." med ett respektfullt tilltal till den blivande mamman, till förfogande för att flera blivande mammor kan nås och stödjas i en alkohol- och narkotikafri graviditet. Materialet är framtaget med stöd av Socialstyrelsen och i samarbete med det Svenska Barnmorskeförbundet under tiden 2002-2006. Utvärderingen gjordes av Örebro Universitet 2004-2007."

KSAN arbetar vidare med att föra ut materialet till alla sina medlemsorganisationer under våren 2008. Projektet kommer att avslutas i juni 2008. Informationsmaterialet finns i KSAN:s webbshop.

Uppdaterad KSAN-affisch från FHI-Folkhälsodagarna 13-14 maj 2013 (PDF, öppnas i eget fönster) 

 

KSAN är medlem i