Marknadsföring till flickor

 KSAN oroas över larmrapporterna om att allt fler tonårsflickor röker, och över den aggressiva marknadsföringen av bl snus och tobak riktad till potentiella nya användargrupper = flickor/unga kvinnor.

KSAN ser det som utomordentligt angeläget att göra en kraftfull satsning i att öka motkraften för en ogynnsam utveckling för flickor/unga kvinnors hälsa och livsstil. KSAN har också tagit del av forskningsrapporter om kopplingen mellan tidig rökdebut/ ökad risk för beroendeutveckling av alkohol och andra droger.

KSAN är en paraplyorganisation med 32 medlemsorganisationer för kvinnor (över 270 000 personer). Vi vill mobilisera detta enormt stora kontaktnät till ett tobaks/snusförebyggande arbete/opinionsbildning i fortsatt samarbete med Ruth Arvidsson. Ruth är en ung kvinna som bl a föreläsare och skapar opinion om marknadsföring av tobaks- och snusprodukter.

Den första delen av projektet Marknadsföring till flickor började 2009 och skedde i tre steg för att uppmärksamma och medvetandegöra bl a problemets omfattning, hälsokonsekvenser och den marknadsföring som pågår i syfte att nyrekrytera nya rökare/snusare. Ruth föreläste för KSANs medlemsorganisationer, på KSANs tjejläger, och nyhetsbrev och en film togs fram.

Följ projektet på Twitter här!

Nyhetsbrev från 2010

Läs Nyhetsbrev 1, 2010
Läs Nyhetsbrev 2, 2010
Läs Nyhetsbrev 3, 2010
Läs Nyhetsbrev 4, 2010
Läs Nyhetsbrev 5, 2010
Läs Nyhetsbrev 6, 2010
Läs Nyhetsbrev 7, 2010
Läs Nyhetsbrev 8, 2010

2011

Projektet fick 2011 projektbidrag från FHI för att fortsätta med "Marknadsföring till flickor - del 2". KSAN avser att inom projektet fortsätta sprida erfarenheter av framgångsrikt och väldokumenterat arbete, och ta fram interaktiva drogförebyggande metoder för att motverka den aggressiva markandsföringen av bl a tobak och alkohol.

Under sommaren 2011 producerades nya nyhetsbrev inom projektet.
Läs Nyhetsbrev 1, 2011
Läs Nyhetsbrev 2, 2011
Läs Nyhetsbrev 3, 2011
Läs Nyhetsbrev 4, 2011

2012

Under sommaren 2012 producerades tre nya nyhetsbrev inom projektet.
Läs Nyhetsbrev 1, 2012
Läs Nyhetsbrev 2, 2012
Läs Nyhetsbrev 3, 2012

Under 2012 har KSAN gett ut ett nytt material, Det rosa monstret (PDF) , för att tillgängliggöra projektets nyhetsbrev. KSAN vill med det nya materialet göra unga kvinnor medvetna om marknadsföringens krafter, för att på så sätt öka unga kvinnors makt att göra hälsosamma val och att finna sin egen styrka. "Det rosa monstret" är ett arbets- och informationsmaterial som tillgängliggör projektets nyhetsbrev om alkohol, tobak, läkemedel, fitnessdopning och nätdroger, i en interaktiv handledning för en gruppdiskussion/aktivitet. Materialet kan användas i klassrum, fritidsgårdar, föreningslivet, ungdomsmottagningar, mödravårdscentraler, arbetsplatser mm.

"Det rosa monstret" har skickats ut till KSAN:s medlemsorganisationer och alla BellaNets medlemmar i juli 2012. För övriga finns materialet att beställa i KSAN:s webbshop .

"Det rosa monstret" lanserades genom regionala konferenser hösten 2012, i Stockholm den 11 oktober på den internationella flickdagen, i Örebro den 28 november och i Luleå och Malmö i december.

Projektet har under 2013 etablerat ett givande samarbete med Folkuniversitetet som vill tillhandahålla lokaler för projektets föreläsningar och gör reklam för projektet på sin hemsida. Projektet har rapporterats dagligen via KSAN:s twitter @flickofokus som följs av ca 300 personer.

2013

KSAN beviljades projektmedel för 2013 från Statens Folkhälsoinstitut till Marknadsföring av flickor - del 4. Inom projektet under 2013 har flera föredrag, seminarier och utställningar hållits i brett samarbete med flera aktörer. Metodmaterialet "Det rosa monstret" har fått stor spridning över hela landet. Boken finns sedan januari 2013 även på engelska, "The pink monster". KSAN har anordnat flera utbildningsdagar i att inkludera metodmaterialet i tjejgruppsarbete.

Under sommaren 2013 har följande nyhetsbrev producerats:
Läs Nyhetsbrev 1, 2013
Läs Nyhetsbrev 2, 2013
Läs Nyhetsbrev 3, 2013

2014

Under sommaren 2014 har tre nyhetsbrev tagits fram.
Läs Nyhetsbrev 1, 2014
Läs Nyhetsbrev 2, 2014
Läs Nyhetsbrev 3, 2014

Projektet har rapporterats dagligen via KSAN:s twitter @flickfokus som har ca 500 följare.

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i