KSAN föreläser om Farmor på fyllan i Östersund

Den 4 december föreläser Leena Haraké, KSAN:s kanslichef i Östersund vid två tillfälle. Ämnet är framtidens utmaning för hälsofrämjande arbete som heter "Farmor på fyllan". Föreläsningen är en del av KSAN:s projekt "55+".

Kvinnor 55+ är en växande grupp i antal både i Sverige och i övriga Europa. Många av de kvinnor som nu går i pension har en högre alkoholkonsumtion än tidigare generationer och tar med sig sina alkoholvanor in i pensionsåldern.
 Nationella och internationella forskningsrapporter har redan visat en ökad alkoholrelaterad dödlighet bland äldre kvinnor.  

affischfarmor på fyllan dec 2019

Det har även skett en ökning av äldre kvinnors konsumtion av lugnande medel och sömnmedel.  Samtidigt saknas kunskap om äldre kvinnors bruk och blandning av alkohol och läkemedel och därmed också underlag för förebyggande arbete.   En alkohol- och drogfri miljö på äldre dar i äldreboenden mm är ingen självklarhet idag och detta i sin tur ställer även mångas tidigare rehabilitering från missbruksproblem i spel.  

Dagens missbruksvård har inte räknat med farmor som patient.   Vem hjälper farmor på fyllan?

Den traditionella beroendevården saknar behandlingsprogram för äldre kvinnor, trots att alkoholen är en större hälsofara för äldre än för yngre bl.a. med tanke på att många äldre medicinerar.
I Sverige har de ändrade dryckesvanorna bland medelålders kvinnor redan avspeglat sig inom vården med ödesdigra konsekvenser. Den alkoholrelaterade dödligheten i leversjukdomar bland kvinnor 50-69 år har ökat med 83 % det senaste årtiondet, jämfört med 65 % för män.

KSAN är medlem i